is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sierlijk om haar heen den wedijver van het schoone en de betrachting van het goede, verspreidde de lessen van den smaak, en volmaakte de letteren, de wetenschappen, en de kunsten, door ze met het vuur der liefde te bezielen. Daarin bestond haar kracht en haar verleiding. Bewonderd en bemind spoorden zij haar bewonderaars aan zich harer waardig te maken. Zonder twijfel waren zij de onteerende oorzaken van veel uitspattingen, verkwistingen en dwaasheden; somtijds verzachtten zij de zeden, verlaagden zekere vaderlandsche deugden, verzwakten de karakters en bedierven zij de zielen, maar gelijktijdig gaven zij den stoot aan edelmoedige denkbeelden, aan eervolle daden van vaderlandsliefde en moed, aan werken van het genie, aan de rijke vindingen der poëzie en der kunst."

Be dichters, de wijsgeeren, de generaals en zelfs de koningen wisten zich niet te vrijwaren tegen de verleiding der hetairen. Zij stonden haar toe deelgenoote te worden van hunnen roem, van hunne rechten op de onsterfelijkheid der geschiedenis. Velen weigerden zelfs niet haar tot wettige echtgenooten te nemen en zoodoende in naam van den hartstocht, dien zij voor haar gevoelden, de beginselen der zedenleer en de oordeelvellingen van de openbare meening te trotseeren.

Be wijsbegeerte leert, dat de liefde ten allen tijde een overheerschenden invloed op de menschen uitgeoefend heeft, en de geschiedenis bewijst ons, dat dit gevoel nooit een willekeuriger en onbeperkter heerschappij bezeten heeft, dan zoodra het door een der groote priesteressen van Venus geinspireerd wordt. Minder dan de anderen nog hebben de mannen van genie aan de bizondere overredingen der lichtekooien weerstand kunnen bieden. En de reden ervan is