is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^•onstigheid ! Zij zou onfeil-

kelijke beschuldiging van ongodsdi ^ Pericles zelf haar

baar veroordeeld geworden zijn- 1 tranen ensmeeken

niet was komen verdedigen en doo ^ aldu3 Van de

het hart harer rechters vermurw

lijfstraf gered had. niettemin het bedrijf

Na den dood van Pericles zette g invloed om

van courtisane voort en behield zj » Lysicies, tot de

een harer minnaars, den rijken e J ^ verheffen.

eerste waardigheden der RepublieK tad in Beotië, aan Phrynea. — Zy was van Th®"P' ia de toejuichingen

de Muzen gewijd. Even zooveel als en voorspoed in de

der menigte najoeg en den scm hield Phrynea zich

openbare bijeenkomsten, even zoo nder± Minna-

verwijderd van de wereld en lee ^ werkplaatsen van

res der kunsten, bezocht zij slee ^ dankbare maitres

Apelles en van Praxitelus, van wie ^ geQ

werd, want haar verbazende scn ^ ^ kunstenaars

penbaard door de meesterwerken v ^ ^odel te poseeren van Griekenland. Zij was er fier °P ^ den beeldhouwer

zoowel voor den grooten schilder Haar lichaanl was

voor zijn schoonste beelden van ^ ^ zuiverheid van vor-

het meest overeenstemmende type; yan Eleusis)» zegt

men bij de vrouw. „Op de lOS* Qnder de galeriJ van

Dufour, „verscheen zij als een B yoor een van

den tempel en liet zij haar kle menigte. zy verdween

verwondering verbaasde en hijgen ^ ^ Neptunus en

achter een purper doek. Op de de trappen van den

Venus liet zij ook haar kleeding ^ zwarte haren heb-

tempel achter, en niets dan haal 'aam te bedekken, dat

bende, om de naaktheid van haar ^ midden door het

in de zon schitterde, naderde zij ' g