is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelde. Demosthenes ondervond het te zijnen koste: Niettegenstaande zijn grooten roem van welsprekendheid vroeg Laïs hem 10000 drachmen voor een nacht: „Ik koop zoo duur geen berouw," antwoordde de beroemde Athener, die ternauwernood het tiende deel van die som in zijn zak had. Daarentegen bood zij zich zelf Xenocratus aan, een deileerlingen van Plato; maar het was tevergeefs, dat zij den strengen wijsgeer trachtte te verblinden door haar wondervolle schoonheid, tevergeefs dat zij zijn zenuwen trachtte op te wekken door hare liefkoozingen en hare meest wellustige omhelzingen. Xenocratus weerstond hare verleiding geheel. „Ik had gewed een man gevoelig te maken," zeide zij, „en niet een beeld." Zij was niet gelukkiger bij Eubates, een der overwinnaars in de Olympische spelen. Die jonge man wilde trouw blijven aan zijn liefde voor een meisje van Cyrene en weigerde al haar dringende uitnoodigingen. Laïs was wispelturig, zij zocht de tegenstellingen. Op hetzelfde tijdstip had zij voor minnaars den eleganten en geestigen Aristippus en den lompen, onbeschaamden Diogenes, aan wien zij zich in het openbaar overgaf. In haar tegenwoordigheid trachtten de beide wijsgeeren elkander wederkeerig te bekeeren tot hun leer, maar zonder succes. Hun argumenten versterkten slechts de groote hetaire in de electrische wijsbegeerte van haar liefde.

Plutarchus verhaalt aangaande haar dood de volgende geschiedenis: Corinthe verlaten hebbende om een jong man naar Thessalië te volgen, waarop zij verliefd was, vermoordden de vrouwen dier streek haar, omdat zij jaloersch waren op haar schoonheid. De Corinthiërs erkentelijk voor de vorstelijke geschenken, die zij hun stad deed, richtten voor haar een gedenkteeken op, dat een leeuw voorstelt, die