is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ram ter aarde werpt. Men zegt ook, dat men voor haar een grafstede liet bouwen op de plaats, waar zij het leven liet en dat men er dit grafschrift op plaatste :

Het roemrijke en onoverwinlijke Griekenland is door de goddelijke schoonheid van Laïs onderworpen geworden.

Dochter der liefde, in de school van Corinthe gevormd, rust zij in de

velden van Thessalifi.

Het zou buitengewoon geweest^ zijn, indien in Frankrijk geen galant dichter opgestaan ware om aan Laïs een strophe of een vers te wijden. Voltaire heeft zich hiermede belast door ons een vertaling te "geven van de opdracht van Laïs aan Yenus, toen zij op gevorderden leeftijd haar spiegel aan de voeten van het beeld der godin legde. In deze chmx de fleurs, scherpe puntdichten onder den naam van Anthologie grecque bekend, doet de schrijver de hetaire van Corinthe als volgt spreken:

Ik geef hem aan Venus, omdat die altijd schoon is;

Want hij vermeerdert slechts mijn zorgen!

Ik zou mij niet meer kunnen zien in dien trouwen spiegel Zooals ik was, noch zooals ik ben.

Groote mannen en hetairen. — De meesten van de hetairen waren haar vermaardheid verschuldigd aan de groote mannen, die haar beschermers waren. Onder de menigte

zullen wij aanhalen:

H e r p y 1 i s. Zij werd door Aristoteles bemind en schonk hem een zoon, De vorst der wyjsgeeren maakte haar tot zijn

erfgenaam, vóór hij stierf.

Lagischus. De leeraar der welsprekendheid Isocrates, de vriend van Philippus van Macedonië en de mededinger van Demosthenes, weerstond de bekoorlijkheden van dit mooie meisje niet.