is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men sleept haar naar de feestzaal. Cyrus was dronken. Zij weerstaat eerst alle pogingen tegen haar schaamte gericht, maar eindelijk staat zij der liefde toe, wat zij den dwang geweigerd had. Cyrus wilde haar met geschenken overladen ; zij antwoordde hem met deze in den mond van een lichtekooi zeldzame woorden : „Deze prachtige geschenken moeten Parisatis, de moeder van Cyrus, toebehooren. Dit geld, deze schatten zijn van uw volk ; maar mijn schat is in uw hart."

Zij richtte nochtans een gouden standbeeld op voor Yenus, die haar lot geleid had. Na den dood en de nederlaag van Cyrus werd zij als gevangene bij Artaxerxes gebracht, die haar schoon vond, en tot maitres nam. Maar zij had nooit liefde voor dezen vorst, die naast haar als mededinger naar zijn koninklijke gunst een afschuwelijke eunuuk plaatste, voor wien hij een grooten hartstocht koesterde.

L ere na. Wijsgeerige hetaire, maitres van Harmodius; spande met hem samen tegen den tyran Hippias. Op de pijnbank gebracht, opdat zij haar medeplichtigen zoude noemen, beet zy, om zeker te zijn stand te houden en haar geheim te bewaren, met haar tanden haar tong af, en spoog die haar beulen in 't gelaat. Men richtte voor haar een koperen gedenkteeken op, een leeuwin met geopenden muil en zonder tong voorstellende, dat men bij den burcht van Athene plaatste.

T a r g e 1 i a. Zij weigerde haar vaderland te verraden, ten voordeele van Xerxes; zij was de maitres van al de hoofden van de Grieksche legers, en aan haar opmerkelijk verstand zoowel als aan haar schoonheid was zij het verschuldigd, koningin van Thessalië te worden. Zooals Plutarchus

geschreven heeft.

N i c a r e t e. Zij was de maitres van den beroemden wijs-