is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien treffen, zoodat zij allen een vrouwenstem krijgen, en geen grijsaard, noch jongeling meer een manlijk geluid kunnen voortbrengen ? — Een ieder hoort met genoegen een vrouw spreken, omdat die stem natuurlijk is; maar het is niet hetzelfde met de tweeslachtigen of met de individuen, van wie men de geslachtsdeelen afgesneden heeft. Ofschoon men dien toon niet overal en bij allen hoort, is hij hun niettemin eigen; voor hen is het een kenmerkend schandmerk. Welnu! indien iemand u op een afstand wilde beoordeelen door den klank alleen van uw stem, zou hij kunnen beslissen welk soort man gij zijt en wat gij doet, wapt gij zijt slechts goed om ossen of schapen te hoeden. In plaats van u te beschouwen als de afstammelingen der Argiven, zooals gij volhoudt, zou hij u voor Grieken houden, die de Pheniciërs in ontucht en wellust overtreffen. Wat mij aangaat, ik denk dat een deugdzaam man niets beter te doen heeft, dan zich de ooren met was dicht te stoppen, indien hij zich in een stad bevindt, die vol sirenen scheen, die hij voorbijkwam. Hier beloopt hij doodsgevaar: maar daar dat der oneer en der schandelijkste ontucht. Vroeger, hoorde men bij u slechts de tonen der Jonische of Dorische muziek of wel de Phrygische of Lydische harmonie; maar tegenwoordig vindt gij slechts de muziek der Arcadiërs en Pheniciërs bekoorlijk; gij geeft de voorkeur aan deze maat alsof het mogelijk is goede muziek te maken door den neus? - Zoo'n rhythmus moet noodwendig door iets anders

gevolgd worden.

„Gij weet, dat een inheemsche ziekte uw neuzen aangetast heeft, op dezelfde wijze als de toorn des hemels bij anderen de handen, de voeten en het gezicht. Men zegt, dat Aphrodite om de vrouwen van Lesbos te straffen haar