is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de wijze van een slecht landbouwer, laat hij een diepen en vruchtbaren grond braak en maakt hem onvruchtbaar; hij beploegt daarentegen nacht en dag een terrein, waarvan hij met zekerheid geen oogst kan verwachten. Dat komt, zooals ik geloof, omdat men in een groot aantal landen, prijzen ingesteld heeft op de wulpschheid der pederasten en pathetischen."

In een andere passage zegt Philon, over de inwoners van Ho dom sprekende, dat: „indien het gebeurde, dat zij kinderen kregen, zij pathici zouden worden en zich een gebrek op den hals zouden halen, waartegen alles nutteloos aangewend is geworden, en zij konden zoo het geheele menschdom verderven."

De geschiedenis van de pederastie heeft aan Starck reeds toegelaten deze ondeugd als een Vitium corporis of effeminatio inferno morboso corporis statu procrcata te beschouwen. De hedendaagsche pathologisten rangschikken haar onder de zelf-bewuste erotische krankzinnigheid, en zien slechts in haar een ontaarding van de teeldrift. Zij erkennen zelfs een onderscheid tusschen de aangeboren en de aangewende pederastie.

De eerste bij de geboorte ontstaan komt uit een oorspronkelijke verstoring der hersenen voort. De tweede ontstaat nu eens door slechte gewoonten als: Ontucht en dronkenschap; dan eens door ziekten, zooals de algeheele verlamming bij grijsaards of door aandoeningen der geslachtsdeelen, voornamelijk de ontsteking van het vlies om de blaas. (x)

(1) Dr. Ball drukt zich in een zijner clinische lessen als volgt uit: „In de oudheid werd de pederastie toegelaten als een zeer natuurlijke en bijna in eer zijnde zaak. Het is zeker, dat zij gepaard kan gaan aan