is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genieën en een der grootste dichteressen der oudheid blijven. Begaafd met een vurige ziel, een heldere verbeeldingskracht en een uitgezochten smaak vraagt men zich af, hoe zooveel genie zich met zooveel verdorvenheid kon vereenigen. Om zich rekenschap te geven van dit feit, moet men de losheid der zeden in de oudheid en de macht van de prostitutie kennen, die alleen aan deze vrouwen toestond tot de groote verstandelijke ontwikkeling toegelaten te worden, en men moet het ook wel zeggen, men moet die vreemde uitstralingen van het Oosten genoten hebben, die het hoofd ontwikkelen en het hart doen ontvlammen. Sapho leefde door den geest en door de zinnen, overal het coëfficiënt stichtende van het idéale en van de werkelijkheid: vurig mengsel van ether en stof, dat onwillekeurig de aardsche wetten miskent!

Wat deze vrouw zingt, is van gloed doortrokken, zeide Plutarchus, en het vuur, dat evenals de liefde alles zuivert, staat tot een zeker punt toe aan de dichteres, die de ode aan de beminde geschreven heeft en vervolgens aan haren beminde haar leven geoflerd heeft, recht te doen wedervaren.

De schoone zang op de liefde is voor ons bewaard gebleven door den leeraar Longin, die er de ontleding van gegeven heeft in zijn Traité du Sublime: „Als Sapho," zegt hij, „de drift der liefde wil uitdrukken, verzamelt zij van alle zijden de gebeurtenissen, die dezen hartstocht inderdaad volgen en vergezellen; maar, waarin hare bekwaamheid voornamelijk uitkomt, is van al die gebeurtenissen die te kiezen, welke het voordeeligst de buitensporigheid en het geweld der liefde kenschetsen, en om dit alles goed saam te voegen. • • Door hoeveel tegenstrijdige gevoelens