is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wellust saamgetrokken. Daar vond zij de geheimen dei Saphische liefde, die de maatschaplijke wetten terecht om dezelfde reden veroordeelden als de Socratische liefde, want beiden zijn in strijd met de wetten der natuur; en daar in die ontzenuwende omgeving, ontmoette zij de ontgoocheling en de wanhoop, die haar tot zelfmoord voerden, een uiteinde, dat op het gebied der psychologie der ontzenuwende

ziekten thuis behoort.

Al de moderne wijsgeerige stelsels hebben de tegennatuurlijke liefde veroordeeld, omdat zij allen betrekkelijk kuisch zijn in vergelijking met de leerlingen der Oudheid. Maar om deze met onpartijdigheid te beoordeelen, moet men rekening houden met de zeden van toen, die verre van streng waren. Lezen wij niet in de Dialogues des femmes van Lucianus op elk oogenblik tooneelen tusschen moeders en dochters? De moeders trachten haar dochters te verderven, haar alle wroeging en alle schaamte te ontnemen, terwijl' zij haar de ontucht, de geheimen der prostitutie, den diefstal, de leugen leeren, en haar aanraden zich aan den onbeschoftste, oudste, eerlooste over te geved, vermits hij betaalt en zich gemakkelijk door haar laat uitkleeden. Is dit niet de zedelijke verdorvenheid tot haar hoogsten ti ap

gebracht en overerfelijk gemaakt?

In les Sectes d l'encan van denzelfden schrijver, vinden wij een zonderling staaltje der leerlingen van de meesters der wijsheid, dat een kostbaar bewijsstuk is voor de wijsgeerige geschiedenis der Oudheid. Jupiter zit voor en is afslager op de verkooping van alle philosophische ondeugden. Hij heeft voor deurwaarder Mercurius, die de kooplieden oproept en hun aanbiedt tegen borgstelling een jaar crediet

te geven...