is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Onnoozelheid, antwoordt hij.

_ En wat hebt gij voor de kleine en mooie jongens vastgesteld? . , , _ Zij zullen, antwoordt Socrates, den prijs der deugd

worden en hun liefde de belooning van den moed...!

Socrates wordt voor twee talenten verkocht, voegt Lucianus

eraan toe. t1) , .. „„

En wat moet men thans zeggen van de wysgeeren van

dit volk, dat in den tempel van Corinthe twaalfhonderd prostitué's als vestalen had, die geraadpleegd en gebruikt werden in de aangelegenheden van de republiek. ( ) kan men hen van onzedelijkheid beschuldigen, als de dienaren der goden van den Olympus al de schandelijkheden van de Mythologie onderwezen. Juno, die zich bij Jupitei beklaagt, dat hij haar niet meer liefkoost sinds hij Ganjmedes ontvoerd heeft, Mercurius met Apollo spottende over het avontuur van Mars door Vulkaan in de armen van Venus geketend en de moeder der liefde Paris tot overspel

overhalende ?... ,

Zou men niet zeggen dat de godsdiensten bewonderenswaardig ontworpen werden om al de ondeugden toe te staan en elke prostitutie aan te moedigen? Dit is de conclusie. Overigens regeert men de menschen slechts door hunne hartstochten (') te vleien en de bedienaren der oude eerediensten hebben altijd de heerschappij zeer bemind.

"m Men kent de waardeering van Lélut van den psychologischen toestlnd van Socrates. De toestand van krankzinnige excentncte.t van den wijsgeer paarde zich aan de werkdadige zinsverbijstermgen van het geh .

(2) Athaen, bib. XII.

(3) (en wel hunne slechte). Vert.