is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Etruriërs deelden weldra aan de Romeinen deze nieuw e godsdienstige instelling mede, evenals de ceremoniën en gebruiken, die haar vergezelden. Het tijdstip evenwel dei invoering van dezen eeredienst in Rome schijnt niet hoog op te klimmen, want diens inwoners kenden ten tijde hunner koningen den eeredienst van Yenus niet. Die van Bacchus en van Priapus moest hun eveneens onbekend zijn.

Het bewijst overigens, dat de eeredienst van Priapus sedert geruimen tijd in Etrurië inheemsch was, daar Athaeneus reeds gezegd heeft, dat de Etruriërs een tuchteloos leven leidden en dat de Messapiërs, Samnieten en Locriërs, andere volksstammen van Latium, hun dochters prostitueerden, van de Romeinen evenwel spreekt hij niet.

In de Etrurische en Italiaansch-Grieksche begraafplaatsen heeft men toch een menigte geschilderde vazen ontdekt, die verschillende tooneelen der gewijde prostitutie voorstellen, zooals men het in het hoofdstuk over de zinnebeeldige gedenkteekenen der geschiedenis van de prostitutie zien kan. Het zijn altijd dezelfde offeranden, zooals de meisjes die brachten in de tempels van Babyion en Tyrus, van Bubastis en Naucrates, van Corinthe en Athene. De gewijde gaat in het heiligdom naast het beeld van de godin zitten; een vreemdeling bedingt den prijs van haar schaamte en zij legt dezen op het altaar, dat rijk wordt door dezen schandelijken handel, waarbij de priester alleen belang heeft. Zoo is volgens .de urnen de schier onveranderlijke vorm, onder welken de prostitutie in de Phenicische en Grieksche koloniën in Italië zich uitte....

De schilderingen der Etrurische vazen laten ons niet onwetend met de reeds verfijnde verdorvenheid, die tot deze inboorlingen was doorgedrongen, die de blinde en domme