is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheen men de ingewijden, mannen en vrouwen, van alle kanten der stad zag samenstroomen, allen gekleed met witte doorschijnende kleederen en hun metalen citers bespelende. Zij begaven zich in optocht naar den tempel der godin in het gevolg der priesters van Isis, de walgelijkste en verachtelijkste personages van den eeredienst der prostitutie. Zij droegen in hun armen een gouden phallos „de achtingswaardige beeltenis van de eerbiedwaardige godin," zegt Apuleus. Zoodra de geheele troep binnen was gegaan, begon de inwijding in de mysteriën van Isis, d. w. z. tooneelen van verschrikkelijke zinnelijke worstelingen, gelijksoortig aan die der Floraliën, die wij zooeven bespraken.

Het waren nog dezelfde priesters van Isis, bedelaars en koppelaars van een terugstootende onreinheid, die bij andere feesten der prostitutie ter eere van Bacchus voorgingen, welke gevierd werden onder den naam van Bacchanaliën of van Dionysiachen, omdat men in Bacchus een der vleeschwordingen van Osiris zag. De plaatsen, die men bij voorkeur voor de viering der Dionysiachen koos, waren de meest eenzame, zoowel omdat de eenzaamheid de bacchanten aanmoedigde, als omdat zij meer geëigend was voor het geluid van de stem. Evohe! Evohe! was de kreet, zegt men, waarmede Jupiter zijn zoon Bacchus aanmoedigde om de hinderpalen te verwinnen, die de jaloersche Juno hem in den weg legde.

Het beeld van den god was gewoonlijk met vermiljoen geschilderd. De hiërophantm of de priester, belast om de gewijde dingen te openbaren, heette de schepper Demiourgos.

Zij die de fakkels droegen, werden Lampadophoren genaamd ; hun hoofd of Daduche stelde de zon voor.

De voornaamste plechtigheden bestonden in omgangen, waarbij men vazen droeg met wijn gevuld en met wijnran-