is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in al haar glans en in al haar onbeschaamdheid. Daar moest men 's avonds gaan om ze te zien in haar opzichtige toiletten, met juweelen beladen en onderling wedijverende in coquetterie, terwijl zij haar wellustige nonchalance in hare draagkoetsen ten toon spreidden, die door een zwerm van krachtige negers getorst werden. Zij speelden met den

waaier met een volmaakte bevalligheid of hielden den metalen

spiegel in de hand, die haar veroorloofde de kunstigheid van haar kapsel en den weerschijn van den gouden diadeem op de blonde kleur harer haren waar te nemen. Er waren er die te paard reden en met vaardigheid prachtige paarden of rijk opgetuigde muildieren bestuurden. Er waren weer anderen, die te voet gingen, maar steeds voorafgegaan of gevolgd door eenige slaven, die haar minnebriefjes droegen of aannamen.

Ofschoon zeer rijk, waren zij de belasting op de prostitutie niet verschuldigd en bijgevolg niet onderworpen aan de Ucentia stupri: de wet is nooit anders gemaakt dan voor de arme slokkers. De groote lichtekooien van onzen tijd zijn evenmin in de registers der politie ingeschreven. En dat

zal altijd zoo zijn.

De bonce mcritrices van Rome bezaten een wonderlijke gave haar gedachten aan de mannen mede te deelen, die zij op haar wandelingen tegenkwamen Het wenken met de oogen, onmerkbare teekenen met de handen en vingers, een welsprekende mimiek harer lippen, dat alles zeide evenveel en nog meer dan de langste redevoeringen.

Deze pantomime der liefde was haar evenwel niet alleen eigen; zij muntten erin uit, maar het was voor alles de taal der geliefden van alle klassen der maatschappij.

"Wat de gewone prostitutie aangaat, deze had te Rome