is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op zich nam en begeerig was een snelle hervorming in zijn kamp daar te stellen, er tweeduizend publieke vrouwen uit liet jagen. Sebatier.

De vrouwen, die zich aan de geheime Prostitutie overgaven, d. i. zonder ingeschreven te zijn op de registers der edilen, werden tot eene boete veroordeeld en ingeval van herhaling de stad uitgezet, als zij ten minste geen leno konden vinden, die haar positie regelde en haar verder onder zijn kostgangsters opnam. Niettegenstaande dit was er te Rome een aanzienlijk getal zwervende meisjes, erratica scorta, die geen ander verblijf hadden dan de straat, de groote wegen, de treden van de monumenten, de banken der markten, de grafzerken, de gewelven der waterleidingen, den voet van een standbeeld van Yenus of van Priapus.

De geruchtmakende en dikwijls belanghebbende ijver der edilen was ontoereikend om de geheime prostitutie te bestrijden en de schandelijke tooneelen, misdaden en overtredingen weg te nemen, die zij dagelijks uitlokte. Overigens hadden zij slechts uit het oogpunt van het belang der schatkist tusschenbeide te komen en behoefde zij geen kennis te nemen van aanslagen tegen de openbare zedelijkheid. Bijna alle nachten deden zij, door verscheidene lictoren vergezeld, ronden en als zij er geen werk van maakten de louves in de vuile schuilhoeken te vervolgen, waar zij haar leven sleten, des te meer bewerkstelligden zij huiszoekingen in sommige bordeelen. Somtijds onthielden zij zich door de lictoren te doen aankondigen en verlangden zij van enkele courtisanen gunsten, die zij als de prerogatieven van hun mandaat beschouwden. Zoo werd Hostilius Mancinus verwond door een steenworp van de courtisane Mamilia, wier deur hij wilde forceeren, onder voorwendsel haar woning te inspecteeren.