is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Rome en te Athene hadden de vroedvrouwen met alleen het monopolie der vruchtafdrijvingen en der kindermoorden, misdaden die door de wetten en de openbal e zeden zoo wat geduld werden, maar ook dat der geheimhoudingen en der vooronderstellingen van de geboorte van een kind. Zij brachten de jonggeborenen, waarvan men zie i ontdoen wilde, naar de boorden van den poel van Velabie, aan den voet van den berg Aventin. In dezen afschuwlijken grafkuil zag men anderen de voorwerpen komen zoeken, die zij voor een gefingeerde bevalling noodig hadden

om een erfenis te bemachtigen.

Juvenalis zegt wel inderdaad in zijn welsprekende satire op de vrouwen: „Ik dring niet aan op de onderschuiving van kinderen, noch op de trouwloosheid van haar, die me de wenschen en vreugde van een echtgenoot spottende, hem van de boorden der schandelijke Velabre erfgenamen medebrengen, waarvan hij de vader denkt te zijn.

Deze kwaadstichtende schepsels deinsden voor geen misdaad terug om haar inhaligheid te voldoen, zij verkoc i en ook drankjes tot prikkeling of tot beteugeling der minnedrift, waarin dikwijls, zooals Horatio ons gezegd heeft, bloed van een jong kind kwam, dat door haar vermoord was. De drogerijen van Canidie, de recepten van Salpe O, de nageboorte der paarden van de tooverkollen O, de Enjngion ( )

(1) Salpé, een obstetrU, door Plinius <Uv. 28) aangehaald, schreef tegen het onvermogen voor, zevenmaal de geslachtsdeelen van een ezeUn kokende olie te dompelen, en met deze olie de geslachtsdeelen te wnjv,

(2) Vocht, dat na de dekking uit de scheede der merries vloe.t

,3) Erijnqion Campertre soort van het geslacht der Bloemkroondragen-

'3' J ' ' veld-kruisdistel. Haar wortel

den, bekend onder den gewonen naam van

(zegt Plinius liv. 22» vertoont de geslachtsdeelen van den man ot vrouw. Deze Sapho niet te verwarren met Sapho van . ï > en..