is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Sapho: hieruit bestonden haar geneeskunde en middelen.

Het is onnoodig andere schrijvers aan te halen en talrijker nasporingen over dit onderwerp te doen, wij weten nu wat de functiön waren der vrouwelijke geneeskundigen in Rome. Zij hadden bovenal het monopolie der vruchtafdrijvingen en waren de hulp der prostitutie.

De Romeinsche wet strafte evenwel vrij streng de vruchtafdrijving, maar men paste haar niet toe; de overheid liet de Saga met hun winstgevend bedrijf ongemoeid. De tekst der wet was als volgt:

„Wie een vruchtafdrijvend drankje zal hebben laten innemen, zelfs zonder eenige misdadige bedoeling, zal, zoo hij arm is, naar de mijnen gezonden worden. En als hij rijk is, zal hij naar een eiland verbannen worden en een gedeelte zijner bezittingen verbeurd verklaard. Indien de moeder of het kind door het gebruik van dezen drank zullen bezweken zijn, zullen de schuldigen met den dood gestraft, worden."

Qui abortitionis poculum dant, et si dolo non faciant humiliores ad metallum, honestiores in insulem, amissa parte bonorum, relegantur. Quod si poculo muiier aut homo perierit, summo supplicio afflciuntur.

Niettegenstaande dit had de vruchtafdrijving burgerrecht verkregen in de Romeinsche zeden en werd zij openlijk uitgeoefend. De schrijvers spreken ervan als de gewoonte, die door de wetten gedeeld werd en waartoe vorstinnen en patricischen uit verschillende beweegredenen haar toevlucht namen.

Juvenalis toont ons nog in zijn Satire tegen de schijnheiligen, hoe Domitianus wetten tegen het overspel maakte, terwijl zijn nicht Julia zich befaamd maakte door haar afdrijvingen.