is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verdrijven! O, te taai reeds weerstond het kind de pogingen der kunst en was het in veiligheid tegen zijn ge

heimen vijand."

Wij zien daardoor, dat het meestal met behulp van zelfstandigheden, die de maandelijksche zuivering bevorderen, was, dat men de afdrijving zocht uit te lokken, maar deze middelen slaagden niet altijd en het kind bleef veilig in een hoek der baarmoeder. Dan moest men de vrucht met een moordend ijzer doorsteken, zooals men dit het jonge meisje deed, die „stierf na haar kind gedood te hebben.

Maar het was niet altijd om de vrucht van onwettige betrekkingen te vernietigen, dat de Romeinsche vrouwen zich lieten behandelen. Het was ook en wel het meest, zooals Ovidius zegt, om de misvorming van de taille te voorkomen en uit vrees voor de striemen op den buik, die aan een minnaar een deel zijner illusiën ontnemen... — striemen, die een eerbare vrouw als de roemrijke litteekenen van het moederschap beschouwt!

De last der zwangerschap, de barensweeën, de zorgen van het moederschap, te "vermijden en het bewaren der bekoorlijkheden om aan haar minnaars te behagen, waren dus de zedenleer der Romeinsche matrone in het tijdperk van verval. Tot haar richt zich Arela-Gellius met een gerechtvaardigde verontwaardiging;, „Denkt gij, dat de natuur aan de vrouw borsten heeft gegeven als bevallige verhevenheden om de borst te versieren en niet om kinderen te zoogen ?' Met dit denkbeeld bezield spannen de meeste onzer modepoppen, prodigiosae muller es, zich in om deze heilige bion uit te putten en op te doen drogen, waaraan het menschelijk geslacht het leven ontleent en wagen zij het haar melk, te bederven, alsof deze de attributen harer schoonheid be-