is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hirsuto atque olido seni clare exprobata." O In de AteUanen pastte men ook onder algemeene toejuiching op Tiberius de voorstelling toe van een ouden bok, die een geit likt, hircum vetulum capris naturam ligurite. De geschiedenis heeft Pomponius Flaccus, Sestius Gallus en anderen gebrandmerkt, met wie hij zich op nachtelijke zwelgpartijen prostitueerde, waarbij hij door naakte jonge meisjes bediend werd. Nudis puellis ministrantibus.

C a 1 i g u 1 a. - Hij had, zegt Suetonius, een misdadigen en aanhoudenden omgang met al zijn zusters, die hij later aan zijn sckandjongem overgaf. Hij was even schandelijk in zijn huwelijken als in zijn echtscheidingen. Hij was verdorven en verleider. Hij beminde met een schandelijken lust Marcus Lepidus, .Enester den hansworst en eenige gijzelaars. En Valerius Oatulus, een jonge man uit een consulsgeslacht, verweet hem, dat hij van zijn jeugd misbruik had gemaakt, tot hij er pijn van in de lendenen had. Valerius Catulus consulari familia juienis strupratum a se, ac lalera sibt contubernio ejus defessa etiam vociferatu» est. Zonder van de bloedschande jnet zijn zusters te spreken en van zijn hartstocht voor de lichtekooi Pyrallida, eerbiedigde hij de hoogst geplaatste vrouwen niet. Hij noodigde haar met hare mannen bij zich uit op een souper, liet ze voor hem de revue passeeren, ze mèt oplettendheid en de kieskeurigheid van een slavenhandelaar beschouwende en haar zelfs onder de kin steunende, indien de schaamte haar het hoofd deed buigen. Hij bracht haar dan, die hem beviel, in een zijkamer: en als hij met de nog versche sporen van den wellust op het gelaat weer binnenkwam, prees of laakte hij luid de

(1) Satirische en wulpache liederen, die te Atella uitgevoerd werden.