is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diende hij zelf voor prooi, zooals aan zijn vrijgemaakten slaaf Doryphorm, dien hij, evenals Sporus, huwde. Conficeretura Doryphoro liberto, cui etiam, sicut ipsi Sporus, ita ipse denupsit. Hij bootste zelfs bij hem de kreten na, die de smart bij het ontmaagden veroorzaakt. Voces quoque et ejulatus vimpatiemtium virginum imitatus. Ik weet van verschillende getuigen, zegt Suetonius, dat hij overtuigd was, dat geen mensch in een enkel deel van zijn lichaam rein was, maar dat de meesten hun ondeugd wisten te verhelen. Ook vergaf hij alles aan hen, die hun onreinheid erkenden.

Er waren geen banden, die tegen zijn aanslagen konden beschermen. Hij verkrachtte den jongen Aulus Plautius voor hem ter dood te doen brengen. Hij was een der werkzaamste verspreiders der Romeinsche verdorvenheid en der prostitutie der matronen. Hij verachtte alle eerediensten, behalve dien van Isis, godin van Syrië....

De geschiedenis heeft terecht keizer Nero Claudius Ainubarbus gebrandmerkt!

G a 1 b a. De pederastie was een van zijn ondeugden. Maar hij gaf de voorkeur aan manlijke kracht boven jeugdige weekelijkheid. Libidines in mares pronior, et eos nonnisipraeduros, exoletosque, Suetonius.

Toen Icelus, een van zijn oude schandjonkers, hem in Spanje den dood van Nero kwam aankondigen, omhelsde hij hem niet alleen onwelvoegelijk voor de geheele wereld, maar hij nam hem ter zijde, om hem de grijze haren te doen uittrekken en zijn oude betrekking weder te doen aanvaarden.

O t h o n. V i t e 11 i u s. Na Othon, die in het openhaalde mysteriën van Isis vierde gedurende den korten duur van zijn regeering, kwam Vitellius. Hij bracht zijn kinderaren en zijn jeug d te Caprea door, de genoegens van Tibe-