is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden der Romeinsche keizers zijn vele gevolgtrekkingen te maken; vooreerst de invloed der zeden van de vorsten op die van het volk; de verderfelijke werking van de losbandigheid der aristocratie op de lagere maatschappelijke standen; en dan het aanstekend voorbeeld dat de prostitutie aan de hoven noodlottig op al de rangen der maatschappij uitoefent. De geleerde Barthelémy heeft dit denkbeeld in de Introduction du Voyage de la Grèce aldus uitgedrukt: „Hoe lager zij vallen, die aan het hoofd van het bewind staan, hoe dieper de indruk, dien zij veroorzaken. Het zedenbederf der minste burgers wordt gemaklijk onderdrukt en strekt zich slechts in het verborgen uit, want het bederf klimt nooit van de eene klasse tot de andere op; maar als het zich van de plaatsen durft meester maken, waar het gezag zetelt, treft het van daar met meer kracht dan de wetten zeiven: ook heeft men niet geschroomd te beweren, dat de zeden van een volk alleen van die van den vorst afhangen. O

Om deze reden is in alle tijdperken en bij alle volken het onbeperkt gezag een voorbeeld geweest der zedelijke verdorvenheid en een der werkende oorzaken van de prostitutie. En het zou niet anders kunnen zijn, als men in de handen van een man, die onder pluimstrijkerij verheven wordt, de oppermacht geeft, die hem toestaat volgens zijn grillen over gunsten, onderscheidingen en rijkdommen te beschikken en als men om dien troon en in de binnenkamer van dien vorst edele hofdames laat naderen, die slechts de gewillige werktuigen zijn voor de eerzucht der

edele hovelingen.

Deze bloeddorstige Saters, die in elk opzicht gevaarlijn waren, zijn door de wijsgeeren niet altijd beschouwd gewoidek

(1) Anaeharsi». p. 272.