is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als geheel verantwoordelijk te zijn voor hun misdaden. Zij behooren tot een zeker punt, het is waar, tot de psychologie der ziekteverschijnselen; tot de clientèle van den geleerden Moreau du Tours, d. i. tot de rechterlijke geneeskunde. Als zooveel andere vorsten en vorstinnen, evenals de maarschalk Gilles de Rez en als de befaamde markies de Sades, waren zij zeker door een ziekelijke verdorvenheid der geslachtsdrift van een bloeddorst igen vorm aangetast, waarvoor als hoofdkenmerk door M. Ball erkend wordt: een onmogelijk te voldoene geslachtsdrift, waarvan de afwijking zich door wreedheid kenmerkt C); — de onverschilligheid die de schuldigen toonen om hun wandaden te verbergen of te ontkennen; — de bijna zekere tegenwoordigheid bij de lijkschouwing van stoffelijk letsel tot zekere bizondere punten der zenuwcenters beperkt.

(1) Dergelijke neigingen kunnen tot wreedheid en het eten van menschenvleesch voeren. Een Duitsch schrijver haalt het feit aan van een man, wiens halve borst door een geile vrouw weggevreten werd.

Een herder, Andreas Pichel genaamd, kwam voor het crimineel gerecht in Duitschland voor het verkrachten, dooden en in stukjes snijden \<in kleine meisjes. Hij verhaalde zelfs op de terechtzetting, hoe hij het aanlegde en hij voegde er aan toe, dat bij hem dikwerf de lust opkwam er een stuk vleesch van af te bijten en het op te eten.

Een vier en twintigjarig wijnbouwer verliet eensklaps zijn ouders onder voorwendsel een betrekking te zoeken. Na gedurende acht dagen in de bosschen rondgezworven te hebben, ontmoette hij een klein meisje, dat hij verkrachtte en doodde en welks borst hij, niet tevreden de geslachtsdeelen afschuwelijk verminkt te hebben, openreet en het hart opat. Ezquirol, die de lijkschouwing van dien man verricht heeft, vond aanhangsels van het onderst hersenvlies aan de hersenkrommingen die een soort aandoening of ontsteking der hersenen moesten veroorzaken. Er bestaan andere waarnemingen van hersenvliesontsteking in gelijksoortige gevallen.