is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

avond begon ik het te doen volgens de plaatjes van de les en van het boek." Hij bekende de kinderen misbruikt te hebben „voor zijn aandrift en bevrediging van den wellust en ze door zijn lieden te hebben doen dooden, hetzij door hen de keel af te doen snijden, met daggen en messen het hoofd van den romp scheidende, of door hen de hoofden te verbrijzelen met stokslagen of andere dingen, en enkele keeren hun de ledematen ontnam of deed ontnemen om de ingewanden te hebben, ze aan een ijzeren haak deed binden om ze te wurgen of te doen wegkwijnen, daar zij draalden met sterven, wat ik van hen gewoon was; en een enkelen keer, nadat zij dood waren, vond ik er pleizier en welbehagen in de mooiste hoofden dezer kinderen te zien, welke vervolgens zeldzaam werden." Verder vervolgde hij: „Wat de te.... vermoorden aangaat, die werden op mijn kamer verbrand, op eenige mooie hoofdjes na, die ik als reliquieën bewaarde. Nu kan ik niet juist zeggen, hoeveel er aldus gedood werden als anderszins, dan dat zij wel zestig per jaar bedroegen. Dikwijls betreur ik het en verwijt het mij voor zes jaren uw dienst verlaten te hebben, mijn hoog vereerde heer, want door er in te blijven had ik zooveel misdaden niet begaan; maar ik moet niettemin bekennen, dat ik door een woedenden hartstocht en verlangen gedwongen werd mij op mijn goederen van Raijs terug te trekken, daar ik dien reeds zoozeer voor uw eigen dauphin gevoelde, dat ik hem eens bijna vermoordde, zooals ik sedert door verzoeking van den duivel zooveel kleine kinderen vermoord heb. Ik bezweer u dus, zeer gevreesde heer, uw zeer nederige kamerheer en maarschalk van Frankrijk niet in dit gevaar te verlaten, die volgens de Carmelieter orde gered kan worden door een schoone boetedoening voor zijn misdaden."