is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kinderen, die niet als burgers beschouwd werden, gebruiken. Zoo wilde de wet Scantinia het, die uitgevaardigd werd naar aanleiding van een poging tot verkrachting door Caius Scantinius op den zoon van den patriciër Metellus gepleegd. Deze wet liet dus alle vrijheid aan de aanslagen der burgers op de ongelukkige heloten der Romeinsche beschaving, zóó zelfs dat enkele aristocratische families aan hun zonen een jongen slaaf, Concubinus, gaven om er hun opkomende hartstochten op te oefenen. De Epithalame van Julia en Mallius door Catullus(l), geeft er een merkwaardig voorbeeld van met welken trots en verdorvenheid van zeden de patricische famieljes de overwonnen volken, de vrijgemaakten en al de ongelukkigen behandelden, die onder hun gezag gebukt gingen. De Latijnsche taal had de uitdrukking pueri meritorii aangenomen om kinderen aan te duiden, die tot de manlijke prostitutie gedoemd waren; daarna werden zij op een zekeren leeftijd, pathici, ephebi, gemelli genoemd. Sedert hun kindsheid afgericht voor het droevig bedrijf, waarvoor zij geboren schenen, leerden zij zich het haar uittrekken, zich parfumeeren. het lange hoofdhaar vlechten en aan hun voorkomen een schijn van vrouwelijkheid geven. De danseressen, de tooneelspelers en hansworsten werden onder hen aangeworven en werden daarna cinaidi, die men

meestal liet snijden.

De ontmanning werd of door de scheerders, tonsores, of

Morgus, een militair tribuun, werd insgelijks veroordeeld om een officier van zijn legioen niet ontzien te hebben.

De centurion Cornelius werd gedood 01A een burger van zijn compagnie

verkracht te hebben.

(1) Dupouy, Médicine et moeurs de la Rome antique, d'apres les poètea

latins.