is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de kooplieden in eunuken, mangones, bewerkstelligd. Nu eens geschiedde dit reeds in de kindsheid, ab ubere rap tus puer, heeft Claudius gezegd en Martialis in denzelfden geest in deze verzen :

Rapitur castrandus ab ipso Ubere; suscipiuni matris post viscera peenee.

Dan weder had de ontmanning op een gevorderden leeftijd plaats, ut mentulatiores essent, om aan de Romeinsche dames, volgens de uitdrukking van den H. Hiëronimus, securas libidinationes te geven. Juvenalis heeft het overigens zeer duidelijk in zijn satire op de vrouwen gezegd. En hij heeft bovendien doen opmerken, dat het nooit een misvormd kind was, dat door het staal van een dwingeland beroofd werd van de bron des levens. Want nooit heeft Nero onder de jonge Patriciërs, die hij begeerde, de kreupelen, melaatschen of gebochelden uitgezocht.

Nullus ephebum Deformem sceva castravü, in arce tyrannus, Nee proetextatum rapuit Nero loripedum, nee Strmnosem atque utero pariter gibboque tumentem.

Maar deze soort van gesnedenen dienden niet alleen voor de vrouwen; zij hadden ook iets aantrekkelijks voor de echtgenooten-pederasten, pcedieones, vandaar het spreekwoord :

luier fceminas viri et inter viros f(jeminee.

Om overigens, zegt Dufour, goed de ongelooflijke gewoonte dezer afschuwelijkheden bij de Romeinen te begrijpen, moet men zich voorstellen, dat zij van de mannelijke kunne alle genietingen vroeg, die de vrouwelijke sekse hun geven kon en eenige andere meer buitengewone nog, die deze kunne, door de wet der natuur voor de liefde beschikt, hun moei-