is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brandblaren hebben. Zij springen open en laten een nlcus crustac urn in den vorm van een korst achter. Actuarius. (') De pestbuil ontstond na een onreinen bijslaap, zooals deze passage van Palladius in Lctusidox historici bewijst. „Een zekere Heron was te Alexandrië gekomen, waar hij den schouwburg, de wedrennen en de slechte kioegen bezocht. Op deze wijze losbol en dronkaard zijnde, verzonk hij in het slijk der ontucht. Hij kreeg omgang met een tooneelspeelster en ontknoopte haar den venusgordel. Nadat hij dit bedreven had, vertoonde zich door den goddelijken wil een pestbuil op zijn eikel en werd hij gedurende zes maanden zoo ziek, dat zijn geslachtsdeelen afrotten en vanzelf afvielen. Hierop stierf hij."

Niettegenstaande de moeilijkheden, die de woorden van den tekst vertoonen, is het niettemin duidelijk en zonder twijfel, voegt Rosenbaum, die deze waarneming mededeelt, er bij, dat Heron een pestbuil gekregen had door met een tooneelspeelster den bijslaap uit te oefenen en de voorwaarden die Phalladius er bij maakt, kunnen het feit niet geringer maken; ook heeft Becket aan de twijfelaars van Duitschland gevraagd : Welke bewijzen men voor de syphüis in de oudheid wilde hebben, indien deze niet medetelden ?

Het is overigens niet zonder belang erop te w ijzen, dat nog heden de pestbuil en de chancres in Indië als een en hetzelfde beschouwd worden ; en de Cabirajas of Indische heelmeesters duiden, volgens William Jones, deze beide aandoeningen door den naam van Nar Farsi of Ateshi Farsi aan.

De anthrakosis is een gelijksoortige zweer, die door etter-

(1) Meth. med. II. Cap. 12.