is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behandeling, want in het algemeen richtten de lijders zich tot de kwakzalvers van hun tijd: verkoopers van drankjes, amuletten en tooverspreuken, toovenaars en priesters, allen min of meer erkende handlangers van de gewijde "of van de wettige prostitutie.

Slechts bij uitzondering toch namen de lijders hun toevlucht tot de geneeskundigen, die overigens slechts zoo weinig mogelijk belang toonden te stellen in deze ziekten, zooals Celsius in zijn 6e boek bewijst, waar hij in de inleiding zegt: „Om een dergelijk onderwerp te behandelen bestaan in de Latijnsche taal geen geschikte uitdrukkingen, en het is moeilijk de welvoegelijkheid te eerbiedigen, terwijl men de voorschriften der kunst in het oog houdt. Deze beschouwing heeft evenwel mijn pen niet mogen terughouden, omdat ik ten eerste de nuttige inlichtingen, die ik opgedaan heb, niet onvolledig wil laten en omdat het vervolgens van belang is, onder liet algemeen de geneeskundige denkbeelden te verspreiden, aangaande de behandeling dezer ziekten, die men nooit aan anderen dan tegen zijn wil mededeelt. Dein, quia in vulgus eorum curatio etiam pracipue cognoscenda, quoe invitissimus quisque alteri ostendit."

Deze ziekten waren dus reeds de geheime ziekten ten tijde van Augustus.

De melaatschheid kwam, zooals men weet, uit Egypte en Klein-Azie, die voortdurende brandpunten van alle pestziekten. De Hebreeuwen, Syriers, Pheniciërs en Egyptenaren waren er sedert lang door aangetast. Zij had bij deze volken een chronischen, geregelden en erfelijken vorm aangenomen, zich volgens den ouderdom en het gestel der lijders en de klimaatsomstandigheden in haar voorkomen wijzigende en de ziekte-kenmerkende verheffingen en vererge