is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar man, aanbiedt, die hartstochtelijk op maagden gesteld was. Deze zucht om te believen van de echtgenoote had een staatkundig doel: den geest van den keizer te beheerschen. Het feit der prostitutie bestaat daarom niet te min.

Een andere camee van Arellius beeldt de vrouw van Maecenus af, terwijl zij zich aan Augustus in tegenwoordigheid van haar man prostitueert, die doet, alsof hij slaapt. Deze Maecenus was de vriend en beschermer van Horatius, van Virgilius en van al de groote dichters hunner eeuw.

Hij moedigde de letterkunde en de kunsten aan!

De medaille door plaat XVI voorgesteld, vertoont den afschuwelijken Tiberius met zijn gewone mannelijke en vrouwelijke prostitués.

Van dezen keizer heeft Tacitus gezegd: Toen hij over de schande en de vrees heen was, volgde hij slechts zijne natuurlijke neiging en stortte zich in een poel van misdaad en schande. In scelera simul ac dedecora prorupü, postquam, remoto pudorc et metu, suo tantum ingenio utebatur.

Plaat XVII is een teekening, volgens een oud schilderij, Tiberius in den tuin van zijn paleis vertoonende, omringd door kleine grotten vol mannen en vrouwen als nimfen en saters gekleed, die hem duizend ontuchtige en afwisselende tooneelen te aanschouwen geven.

De camee van Lysias geeft een tooneel van sodomie van Tiberius weer. Een offerande voor het beeld van Priapus bijwonende, neemt hij met geweld de twee jeugdige priesters, die den dienst deden. Suetonius heeft dit feit in deze termen herinnerd: „ Vix dam re divlna peracta, ibidem statim seductum constu praret, simulque fratren ejus tibicinem. Nauwlijks was de offerande geëindigd, of hij nam op dezelfde plaats den jongen bedienaar van het altaar ter zijde en vol-