is toegevoegd aan je favorieten.

Vondels leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O U R R E 1) E.

I)u schets van Vondels Leven ilie hierachter volgt, is voor het eerst verschenen in tie Gut» (April en Mei 1896). Zelf zou ik geerie pogingen hebben aangewend tot het doen herdrukken van die artikelen, tevreden dat ze onder de oogen geweest zijn van een zoo talrijk publiek als dat der Gids-lezers.

Uitgevers van verschillende richting bleken echter van oordeel te zijn dat dit boekje ook nog wel andere lezers zou kunnen vinden. Ik wil niet wijzer zijn dan deze kenners van ons lezend publiek en zend mijn werk op nieuw in het licht in de hoop dat het eenigen invloed moge oefenon; de geest blaast waarheen hij wil.

Het schijnt mij niet overbodig, ook na hetgeen ik in den aanvang van dit boekje gezegd heb, met een enkel woord den aard van mijn werk te kenschetsen.

Ik besef zeer wol dat de titel in zeker opzicht meer belooft dan het boekje geeft. Het gewichtigste deel van eens dichters leven zijn ongetwijfeld zijne werken, en juist die werken zijn hier niet afzonderlijk behandeld doch gebruikt slechts als hulpmiddelen bij het schetsen van Vondels persoonlijkheid. Ken levensbeschrijving die de ontwikkeling van den dichter stap voor stap volgt, den verborgen groei van zijn wezen — voorzoover mogelijk — blootlegt, ons toont hoe telkens een nieuwe knop zich zet.