Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid gebracht ia de vroeger meer gelijksoortige menigte, en steeds talrijker worden de nuances, nadat door Antwerpen's val de handel zich naar Amsterdam verplaatste en duizenden uit Zuid-Nederland en van elders zich hier kwamen vestigen. Tegenover het ééne oude geloof stond nu het nieuwe en in dat nieuwe vertoonde zich weer eene verscheidenheid van rechtzinnigen en vrijzinnigen, van Lutherschen en Doopsgezinden die op hunne beurt verdeeld waren. De aanhangers der nieuwe leer zaten nu op het kussen. In het eerst bevonden zich daaronder velen die na Alva's komst de stad waren ontweken, mannen als Laurens Jacobsz. de korenkooper uit „de gouden reaal", waaraan hij later zijn geslachtsnaam te danken had, Andries en Cornelis Boelens, Dirk Jansz. de Graeff, Adriaan Pauw, Cornelis Pietersz. Hooft, Pieter Dirksz. Hasselaar, de vaandrig die Haarlem tegen de Spanjaarden had helpen verdedgen. Verscheidene dier mannen hadden den grootschen strijd tegen Rome en Spanje doorleefd en ervaren

Hoe bitter dat de keure zij,

Van ballingschap oft slaevernij.

Gedragen leed had hun karakter gestaald; het waren meerendeels eeiivoudige, ernstige krachtige mannen, kooplui in hun hart, mannen van zaken en mannen van de daad, bij wie over het algemeen de zin voor kunst en wetenschap nog niet zeer ontwikkeld was; een geslacht van mannen en vrouwen, wier kracht van lichaam en frischheid van geest en gemoed hen in staat stelde tot het verwekken van een ander geslacht, even krachtig als zijne ouders, maar hen overtreffend in rijkdom van aanleg.

Dat geslacht, voor het grootste deel geboren in het laatst

Sluiten