Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

GODSDIENSTIG LEVEN. OVERGANG TOT HET KATHOLICISME.

„.. .dat door het overdencken van dese Trage-comedie ofte dit Blij-eyndich spel, de droeve Tragedie oft het droevich Treur-spel van ons ellendich leven, mach nemen een vrolijc eynde ende ghewenschten utghang. Amen."

Zoo luiden de woorden, waarmede Vondel, jong man van 25 jaar, twee jaar geleden gehuwd, in het bezit van eene goede zaak, terwijl het reeds drie jaar lang voorloopig rust en vrede in den lande was, het Voorbericht van zijn Pascha besloot.

Het leven: een „droevich Treurspel" — dat is de grondtoon van Vondels ziel: sterven als Christen is „een vrolijc eynde ende ghewenschten utghang" van dit leven; de mensch is een balling op aarde, doch niet indien hij een heerlijke toekomst verwacht. In zijn eerste voorname werk het Pascha vinden wij deze en dergelijke gedachten op meer dan eene plaats: „Gheen ballingh is hy die een borgherschap verhoopt // Hiernamaels. .heet het in vs. 402; kort daarvoor lezen wij:

Sluiten