Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardig katholiek is, hier wordt uitgebeeld: het zachtgouden licht dat aureolen vormt om het hoofd van priesters en kloosterlingen, abdis en bisschop; dat een glans werpt op kloosters en Katholieke kerken, op altaar en mis, op kostelijk kerksieraad en heilig kruisbeeld; de verheerlijking van Jezus' geboorte, door den „Rey van Edelingen" geheel in den geest der middeleeuwsche kerstliederen, doch deze overtreffend in kunstwaarde; de teedere schoonheid van den zoogenaamden Kerstnacht die eigenlijk den kindermoord te Bethlehem schildert. Is Gysbreght van Aemstel, geboren uit des dichters toenemende neiging tot het Katholicisme , een mijlpaal op den weg die hem naar de Katholieke kerk leidde, aan den anderen kant heeft het dichten van dat stuk des dichters stap op dien weg vaster en sneller gemaakt; hier was actie en reactie. Hetzelfde kan getuigd worden van het treurspel Maeghden dat in 1639 het licht zag. Hoofdzaak in dit stuk is de verheerlijking van het Christendom in het algemeen en van het Katholicisme in het bijzonder; vandaar die uitvoerige schildering van de heilige Ursula te Rome, ,,'s weerelds hoofd", die debatten over het Christendom tusschen Attila en Ursule , Beremond en Ursule; die voorstelling van Christus als bruidegom (vs. 655—661), die verheerlijking van „Jezus bruiden" (vs. 1351) en van martelaren voor het geloof.

In de jaren tusschen 1635—1641 verkeerde Vondels gemoedsleven, naar het mij voorkomt, in een toestand van steeds wassende ontroering en beweging; sterker wordt de aandrang naar de rijke bronnen van zijn zieleleven, hooger schieten de ruischende kletterstralen opwaarts. Hij smacht naar reiner lucht, naar beter leven; het is eigen zielszucht

Sluiten