Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kroatië-Slavonië maakt in de vlakte dezelfde ontwikkeling door van veeteelt tot landbouw als Hongarije. De belangrijkste plaats is Agram (65), hoofdstad \an Kroatië. Fiume (45) is de zeehaven der Hongaarsche

landen (spoorweg!).

Dal mat ië is een arm land, grootendeels bestaande uit schrale weide, een gevolg van ontwouding tijdens het bestuur van Venetië. \\ ijnbouw en vischvangst zijn er van belang. Italianen zijn de handelaars en groot-grondbezitters. De kustvorm (verschillend zoowel van den fjord- als van den riasvorm) is zeer gunstig, maar de gemeenschap met het achterland wordt door de evenwijdig met de kust loopende, ruwe gebergten zeer bemoeilijkt. Hoofdstad is Xara (14)-

Bosnië en Hercegovina gaan onder het Oostenrijks beheer sterk vooruit. Groote eikenwouden wisselen af met goede weiden. Hoofdsteden zijn Sarajevo (38) en Most ar (17).

§ 3. Duitschland. Gr.: 16V3 X Nederl. Inw.: ruim 10 X Nederl.

Duitschland bestaat uit drie van west naar oost gerichte stronken: Noord-, Midden en Z u i d-Dui tsc h 1 an d 01 wel: het Noordduitsche laagland, de Middendu i t s c h e berglandschappen en de Zuidduitsche vlakten en gebergten.

Tusschen het Noordduitsche laagland en de aangrenzende zone der middelgebergten (ten N. der dalen van Nahe, en Main en Eger) bestaat een eigenaardig verband. De laatste is, door haar rijkdom aan ertsen, kolen en snelstroomend water, het n a t u u r 1 ij k e i n d u s t r i e g e b i e d van Duitschland, waar reeds lang een dichte bevolking woont, die het tekort aan voedingsmiddelen voor een goed deel van het hoofdzakelijk landbouw- en veeteeltdrijvende laagland moest ontvangen. Dit kan echter niet meer in voldoende mate daarin en tevens in eigen behoeften voorzien en moet daarom zoowel voedingstoffen als vele grondstoffen voor de fabrikaten invoeren, wat te gemakkelijker valt, omdat het aan twee zeeën grenst en bevaarbare rivieren bezit. In de I9e eeuw kwam natuur-

Sluiten