Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de rivieren cler vlakte is, na den Rijn, de Elbe de belangrijkste waterweg, daarna de O der, die bijna <>eheel vlaktestroom is. De Elbe is voor grootere schepen bevaarbaar tot Praag, de Oder tot nabij het plateau van Tarnowitz. De Elbe heeft een zeer groot en belangrijk achterland en hare monding ligt gunstiger dan die der Oder. Van de kanalen zijn de drukste het Keizer-W ilhelmsk anaai voor zeeschepen , het Dort m u nd-Eeraskanaa naar Einden, de nieuwe kanaalverbinding van Lübeck naaide Elbe en de waterweg Oder-Elbe bezuiden Herlijn. Een kanaal van Dortmund naar den Rijn en een van het Eetnskanaal bij Rheine via Hannover naar de Elbe bij Maagdenburg (Mittelland-kanaal) zijn in aanleg.

De vruchtbaarheid van den bodem is zeer ongelijk. Vruchtbaar zijn de met löss bedekte heuvellanden langs den zuidrand, de breede rivierkleistrooken der groote stroomen, de zeekleilanden langs de Noordzee (marschen) en de delta's van Weichsel en Memel; de afwatering deilaatste is verbeterd door elektrische polderbemaling, tot dusver de eenige met die onzer Donge- en Biesboschpolders. De bodem van den Raltischen rug is ten deele met leem bedekt en dan met tarwe bebouwd, maar bestaat meerendeels uit zand en grint en draagt dan de "ewassen van ons diluvium, met groote naaldwouden wisselend: daartusschen heiden, met schapen- en bijenteelt. De golvingen van den bodem en de meren, veelal door beukenwouden omgeven, brengen afwisseling in het landschap. Zeer onvruchtbaar zijn de zandgronden in de streek der groote, vlakke dalen tusschen de beide ruggen. De naaldwouden zijn daar en in gansch Brandenburg nog veel uitgestrekter dan op de plateaus. De hoogvenen in tNW. zijn reeds voor een aanzienlijk deel ontgonnen.

Daar de vaste rots bijna nergens aan de oppervlakte komt, zijn nuttige delfstoffen zeldzaam; hier en daar in de zuidelijke helft zout en bruinkool.

Het noorden der vlakte heeft zeer weinig industrie, het zuiden des te meer. Ten eerste door den reusachtigen

Sluiten