Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bourgondiërs c. a.) dit land hadden veroverd, namen zij de taal en de meerdere beschaving der overwonnelingen over. Zoo is de taal der Franken, het Fransch, een Romaansche taal geworden. Vlaamsch wordt nog slechts in het uiterste noorden, in den hoek van Duinkerken, gesproken. In 't Zuiden is de volkstaal het Proven^aalsch, dc langue d'oc (zie het bijkaartje op blad F rankrijk in lïos Schoolatlas;. De bevolking is veel gelijkmatiger verdeeld dan in Duitschland, Engeland en Italië.

Ruim de helft der bevolking leeft van landbouw, ruim '/4 van industrie, iets meer dan 1/s van handel en zeevaart (vgl. Duitschland, blz. 110). Voor wijnbouw en wijnhandel is Frankrijk het eerste land van Furopa. Koren heeft het land niet genoeg voor eigen gebruik, door de vruchtbaarheid is de t a r w e bouw het belangrijkst. Onder de kolen landen der Aarde neemt Frankrijk de vierde plaats in (zie de bekkens op het bijkaartje). Ijzer vindt men op verscheiden plaatsen, maar meest in Fransch-Lotharingen; de opbrengst is evenmin voldoende als die van de kolen. Frankrijks industrie breidt zich niet sterk uit; onder haar producten staan weeldeartikelen en andere artikelen der kunstnijverheid bovenaan. De fabrieks- en mijnstreken liggen door 't land verspreid; daardoor is de binnenlandsche handel veel minder druk dan in Duitschland.

De zuidoosthelft des lands is bergland, het noorden en westen vormt de Fransche laagvlakte. Het bergland bestaat uit de vier grensgebergten, Vogezen, Jura, Alpen en Pyreneeën, en uit het Centraal plateau. Hij de woudrijke Vogezen sluit aan het hoogland van Lotharingen, waarvan het Fransche deel even vruchtbaar en rijk aan ijzer is als het Duitsche (zie blz. 114). Nancy (115) is er na 1871 sterk opgekomen. Tegen dejura ligt Besangon (50, horlogerie), tegen de Alpen Grenoble (71; handschoenen; sterke vesting), in het Isère-dal, dat vruchtbaar is gemaakt door colmatage (kunstmatige opslibbing uit de afgedamde zijbeken), maar blootgesteld aan hevige banjirs, evenals alle Fransche Alpenrivieren,. vooral de Durance. Door

Sluiten