Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door liet Mongoolsche of gele ras. Dit is niet, als de meeste andere rassen, aan een bepaalde luchtstreek gebonden, maar in de koude, gematigde en heete zone verspreid. Daarmee hangt samen een grooter verschil in beschavingstoestand der verschillende volken dan bij ecnig ander ras. In de meest door de natuur bevoorrechte landen , China en Japan, werd ook de hoogste cultuur bereikt. Meer zuidwaarts, in Achter-Indië, waar Birmanen, Siameezen en Annamieten wonen, werkt het heete klimaat verslappend en hebben de Cliineezen in t O. en midden op de winstgevende bedrijven beslag gelegd. \\ el is China door de krijgshaftige steppenvolken uit hetN., Mongolen en Mantsjoe's, onderworpen, maar daarna werd het de beheerscheres van beiden, zoowel als van deTibetanen. Westelijker wonen de Turksch-Tataarsche volken, waartoe de Kirgiezen, de Turkmenen en de Osmanen of Turken in Klein-Azië behooren. Oorspronkelijk zijn al deze volken nomaden. Lager nog staan, en de omgeving verklaart het, de Siberische natuurvolken.

In de oorspronkelijke godsdiensten is bij het blanke ras de vereering der natuurkrachten het voornaamste bestanddeel, bij het gele daarentegen de vooroudervereering. De natuurdienst der Hindoe's ontwikkelde zich tot een ingewikkeld godsdienstig-wijsgeerig stelsel, het Brahmanisme. Onder de Semieten ontstonden de drie groote monotheistische diensten, het Jodendom, het Christendom en de Islam. Ongerekend het Christendom bij de Europeesche kolonisten en hun bekeerlingen (o a. dejakoeten), heeft alleen de Islam zich ver over Azië uitgebreid. Zij wordt beleden in bijna geheel Voor-Azië (niet door de Grieken en Armeniërs en eenige kleinere Christelijke stammen en Joodsche koloniën) en in de aangrenzende deelen van Centraal-Azië en Voor-Indië. De vooroudervereering is nog het eenig geloof der meeste Siberische stammen, en wel in den vorm van het Sjamanisme: de priesters (sjamanen) treden als middelaars tusschen geesten en menschen op. Ook bij de Chineezen, Japanneezen en Achter-Indiërs is de vereering

Sluiten