Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor groote plateaus, die door randgebergten zijn afgesloten, kan de reden der uitwisseling van temperatuur tengevolge der winden niet voor de afneming gelden. Toch valt zij ook daar waar te nemen, hoewel in mindere mate dan in gebergten. De verklaring schijnt alleen te zoeken in het feit dat de lucht er dunner en droger is dan in de laagvlakten en daardoor de uitstraling zeer groot. Overdag kan 't er in de zon even heet zijn, maar in de schaduw en des nachts heerscht aanzienlijke koude.

§ 4. Isothermen. Men kan de op verschillende hoogten boven het niveau der zee waargenomen temperaturen herleiden tot het zeevlak. Lijnen, die punten der aardoppervlakte met elkaar verbinden, welke onderling dezelfde gemiddelde (liefst: normale) temperatuur (tot het zeevlakherleid) bezitten, noemt men isothermen. Men onderscheidt jaar-isothermen en isothermen voor de verschillende maanden. De isothermen leeren ons niet de werkelijke verdeeling van de warmte op de aardoppervlakte kennen, omdat de hoogte-factor daarbij geëlimineerd is. Isothermenkaarten zijn echter nuttig 0111 er de overige factoren mee op te sporen, die invloed oefenen op de temperatuursverdeeling. Het is een bezwaar, dat de waarnemingsstations zeer ongelijkmatig over de vastelanden zijn verspreid, zoodat het beloop der isothermen voor vele streken nog wijziging kan ondergaan. Voor de zeeën helpt men zich vrij_ voldoende met gemiddelden uit scheepswaarnemingen en met de gegevens der eilandstations.

Van veel belang zijn de isothermenkaarten voor de koudste en de warmste maand (zie Blad 3, kaart A en B).

In Januari ligt de gordel van de grootste warmte (tusschen de isothermen van 20°) grootendeels ten Z. van den aequator. Zeer hooge temperaturen (30° en 350) hebben de binnenlanden van Australië, Zuid-Afrika en ZuidAmerika. De isothermen op het zuidelijk halfrond vertoonen weinig bochten (er is slechts weinig land!), die op het noordelijk halfrond des te meer. Op gemiddelde, maar nog sterker op hoogere breedten, keeren zij hare convexe zijde

Sluiten