Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheidt koude en warme stroomen, wat beteekent dat de temperatuur der strooming eenige graden hooger of lager is dan de gemiddelde temperatuur der lucht erboven.

Bijgaand schema geeft een voorstelling van het stelsel van stroomingen, zooals het in de oceanen meer of minder

volledig voorkomt. In den Indischen oceaan is de noordhelft natuurlijk niet tot volledige ontwikkeling gekomen. We zullen aan de hand van dit schema de kaart der zeestroomingen beschouwen.

In den Atlantischen oceaan treffen wij tusschen io° Z.- en 20 NB. een N o o r d e 1 ij k e en Z u i d e 1 ij k e A equatoriale strooming aan, en tus¬

schen beide de Guineastroom, die zich in tegengestelde richting met deze beweegt. De Zuidelijke Aequatoriale stroom splist zich bij kaap San Roque in tweeën. Een tak gaat als Braziliaansche stroom naar het ZW., om beoosten Argentina om te buigen en daarna als Benguelastroom langs Afrika s westkust naar de tropische gewesten terug te keeren en den Zuidelijken Aequatorialen stroom te voeden. De andere arm van dezen laatsten gaat over op het noordelijk halfrond, strijkt in snellen loop langs Zuid-Amerika's noordkust, gaat als Caribenstroom ten Z. van de Groote Antillen langs en dringt de golf van Mexico binnen. De hoofdmassa van den Noordelijken Aequatorialen stroom strijkt als

Sluiten