Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de oudheid en de middeleeuwen reeds op grootere schaal metalen werden ontgonnen, ontstond een eigenlijk mijnwezen eerst met de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke kennis, in 't bijzonder van de aardkunde, de werktuigkunde en de scheikunde.

Het ijzer is het meest verbreide en het overvloedigst aanwezige metaal en tegenwoordig, bij de reusachtige ontwikkeling van de verkeersmiddelen en van de industrie, tevens het belangrijkste. Wel was het gebruik van ijzer reeds in de oudheid bekend, toen het vooral door de Romeinen, die het meest van Elba en uit hunne provincie Noricum (Opper-Oostenrijk en Stiermarken) kregen, werd verbreid, maar, zoolang men houtskool gebruikte voor het smelten der ertsen, bleef het ijzerverbruik beperkt en won men het ijzer meest in de bosschen. Met de ontwikkeling van de industrie en het spoorwegnet dwong de behoefte aan ijzer en staal er toe, steenkool en cokes te gebruiken. Toen werden de groote kolenbekkens de hoofdcentra voor de ijzerindustrie, als in de Vereenigde Staten (bovendien petroleum, waarvan het residu gestookt wordt), Groot-Brittannië, Duitschland, België e. a. Hoewel zeer rijk aan ijzerertsen, levert Spanje weinig ijzer en staal, doordien het bijna geen kolen heeft; zijn erts wordt grootendeels naar Engeland, Frankrijk, Duitschland, België, zelfs naar Xoord-Amerika uitgevoerd. Hetzelfde geldt van Italië en gedeeltelijk ook van Zweden. België daarentegen heeft niet veel ijzerertsen, maar zijn kolenrijkdom stelt het in staat de ertsen uit Spanje, Zweden, Luxemburg, Duitschland, Algiers enz. te verwerken. Zelfs in oude industriestaten, als Engeland, Duitschland en Frankrijk, is de productie van ijzerertsen in de laatste jaren nog weer sterk vermeerderd door de ontdekking eener methode om phosphorushoudende ertsen, die vroeger waardeloos waren, van de phosphorus te ontdoen , waarbij nog komt dat de slakken dan een uitstekende mest vormen. Noord-Amerika, Rusland, Zweden, Spanje kunnen nog veel meer ijzererts voortbrengen. Thans staat Noord-Amerika vooraan in de productie van ruw

Sluiten