Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel in den handel op Afrika. De snelste maildienst op Kaapstad, van Southampton uit over Madeira, heeft slechts 16 dagen noodig. De bezittingen van Duitschland hebben de Duitsche scheepvaart bevorderd.

De Groote Oceaan wordt o. a. doorsneden door de Engelsche stoombootrouten Vancouver—Jokohama (12 dagen) en Vancouver—Honoloeloe—Sydney (25 dagen) en door de Amerikaansche San Francisco—Jokohama (over Honoloeloe, 18 dagen) en Seattle—Jokohama (16 dagen).

§ 49- Telegraaflijnen en -kabeis. Tegenwoordig zijn de telegraaflijnen niet alleen langs alle spoorwegen gespannen, maar ook zelfs groote landoppervlakten, die nog geen spoorwegen kennen, worden door telegraaflijnen doorsneden. Zoo is Palmerston, aan Port Darwin in Noord Australië, telegrafisch met Adelaide verbonden, Pekingen zelfs Hsi-ngan over Kiachta met Rusland, Kanton met de steden aan de Jang-tse-kiang. Een telegrafische verbinding met Indië gaat van Konstantinopel door Klein-Azië en Mesopotamië (ook van Kaukasië uit over Teheran en Boesjir) naar de Perzische golf, dan per kabel naar Karatsji, over land over Bombay naar Madras, dan per kabel over Poeloe Pinang naar Singapore, van daar èn naar Batavia, èn over Banjoewangi naar Palmerston en naar Broome,' aan de Roebuck Baai, waar de Australische telegraaflijnen beginnen. Ook zetten de door de Middellandsche zee loopende telegraafkabels zich door de Roode en de Perzische zee voort naar Bombay. De Middellandsche zee heeft ook eenige telegrafische verbindingen tusschen Zuid-Europa en NoordAfrika. Op den bodem van den Noord-atlantischen oceaan liggen verscheiden telegraafkabels, uitgaande van Ierland, Cornwall en Bretagne naar New-Foundland en New-Scotland (telegraafplateau) en vandaar naar Boston en New-York. Een paar nieuwe Duitsche kabels verbinden Emden over Payal (Azoren) direct met New-York. Afrika en Zuid-Amerika hebben weinig telegraaflijnen: Frankrijk heeft in 1905 een kabel voltooid van zijne \\ est-Afrikaansche bezittingen naar het moederland. Door den Grooten oceaan zijn enkele jaren

Sluiten