Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Bloemen vrij groot (0,015-0,018). Bloemkroon 2-3-maal zoo groot als de kelk (fig. 577). Bovenste deel der plant met rechtuitstaande, zachte haren. Vrucht langwerpig, door " een draadvormigen. vaak haakvormig omgebogen stijl Fig. 577. gekroond. 0,15-0,60. 4. Mei—Juli. Heide- en veenstreken van het diluvium. Zeldzaam.

Witbloemwaterranonkel. B. hololeücum v. d Bosch.

De landvorm fi-terrestre is b(j Jlaarsbergen, Driebergen en Boxmeer gevonden.

Bloemen klein (U.UU411,1 KJoj. BioemKroon even jung ais ™ i»> langer dan de kelk (tig. ".78). Bovenste deel der plant weinig behaard Vrucht naar don top gezwollen, hooggewelfd, met een zydelingsch stempel puntje. 0,10-0,50. Mei, Juni.

Alleen op Texel gevonden.

Driedeeiige waterranonkel.

B. trii»artCtum 1). C.

5 Bloemstelen 2- of meermalen zoo lang als de onder- Fig.578. Fig 579. gedoken bladen. Bloembodem kegelvormig verheven, min of meer behaard of kaal (fig. 579 en 580). Drijvende bladen ontbrekend of 5-lobbig, afgeknot, schild vormig-driedeelig en groot of driedeelig. Bijna steeds in zilte wateren.

Zilte waterranonkel. B. salinum Sur.

a. Plant kaal. Vruchten zeer klein, kort en breed, driehoekig tot halfcirkelvormig, met spitsen voet en snavel en horizonlale of schuinsche stijlpunt. Meeldraden niet boven den kogel van stampers uitstekend. 0,15 0,80. 2).. Mei—Augs. In wateren op zilte gronden naar den zeekant, soms ook binnenslands in de nabijheid der rivieren. Vrij zeldzaam (B. Baudotii v. d. Bosch). Ondersoort. B. Baudótii Prod.

De vormen 13-stihmersum Uren. et Godr. met alleen ondergedoken bladen en de landvorm y-terrestre Grtn. et Godr. zijn eenige malen waargenomen, do laatste by Putten en Bergen.

b. Achtervlakte der drijvende bladen min of meer dicht met aangedrukte haren bezet. Stengel, scheeden en bloembodem min of meer behaard (fig. 580). Vruchten iets grooter dan

bij de vorige, meest meer langwerpig en mei, meet opgerichte stijlpunt, min of meer behaard. 0,10-0,50. Ij.. Mei—Augs. In wateren op zilte gronden naaiden zeekant, enkel ook binnenslands in de nabijheid der rivieren. Vrij algemeen. (B. confusum

Fig. tso. Godr., B. Petiveri Koch).

Ondersoort. B. confusum Prod.

Ook van deze ondersoort z()n de vormen /3-submtrnim Sur. en y-tenestre Sur enkele malen gevonden.

Bloemstelen evmlang als of iels langer of korter dan de ondergedoken bladen. Bloembodem bolvormig, dicht stjjfbehaard. Drij-

Sluiten