Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

guat dan de overige, gescheiden en dicht opeenstaand (fig. 1013). Steunblaadjes droogvliezig, plotseling in een naald toegespitst.

Stengel kruipend, wortelend. Binnensie uiuemswicu cvcu lang°als de kelkbuis. Steunblaadjes eirond. Peul langer dan de kelk. Blaadjes omgekeerd-eirond. Bloemen wit of roodachtig. 0,07-0,22. 4- Mei—Herfst. Tusschen het <rras Ook gekweekt. Schaptnbloem. ScJiapenlclaver. Kemp.

Witte klaver. T. répens L. ij Vruchtdragende hoofdjes behaard, bijna bolrond, okselstan-

dig. Kelk 10-nervig, 2-lippig. 1 eul idj snaveld, meest 1-zadig

Vruchtdragende hoofdjes onbehaard, ovaal, eindelings.

, . i i O 4 r,oHi rr hl'lMil-

_-ll HMfc. l OUI gcnuo.uiu, - « ----- ------

jes elliptisch-lancetvormig. Onderste tand van den vruchtkelk even lang als de buis. Bloemkroon 2 a 8 maal zoo lang als de kelk. Bloemen rose, zittend. (•,20-0,70. 0. Mei, Juni. Aangevoerd Nijmegen.

BJaasklaver. T. vesiculósum Savi. ^

7 Slippen van de bovenlip van den kelk van

1 i. ..f Kannilnn rfoKAffilIl

;esioien, onge- Fig lul:s.

. . . . 7

Kelk met vele nerven, niet

Ut*II VUCL ai Vlij, uutti '

door een breede afgeronde bocht van Fig. ioh.

elkaar verwijderd. Bovenlip van den kelk tijdens den vruchttyd langer dan de onderlip, 2-tandig, aan do vrucht buikig opgeblazen (tig? 10146). Stengel liggend en wortelend. Blaadjes ovaal of rond-omgekeerd-eirond. Hoofdjes aan den voet door een veeldeelig, uit de vergroeide schutkladen der onderste bloemen gevormd omwindsel omgeven, dat even lang is als de kelken (tig. 1014a). Bloemen met de vlag boven. Bloemkroon vlceschkleurig. 0,07-0,22. 21. Juni—Septr. In weilanden en aan dijken, vooral op klei. Algemeen . . llingelbolt. Aardbeiklaver. T. fragiförum L. ülterltlk van T. repen s, doch door de vrucht en de bijna zittende bloemen er van

Sliplpen"vande'bovenlip van den kelk b(jna tot, aan den top met elkaar vergroeid. Onderlip van den kelk zeer kort. Bovenlip 2-tandig, tilden» den vru=bttUd buikig s Rluemsteelties zeer kort, de binnenste langer dan de schutblaadjes. Vruchtkelk vlee B1°zig ^ bovenop in m kalen snavel toegespitst, die naar boven ,s gebogen en in ■< uiteenstaande doorntjes uitloopt. Zaden bruin of olijfgroen, eenkleurig.stengel liegend of opstijgend, niet, wortelend. Blaadjes wigvormig-eirond. Hoofdjes door een 10-20-lobbig omwindsel omgeven dat even lang 's <}H de^oerasteeltjes K^on.en met de vlag naar beneden. Bloemkroon rose. Mei, Juni. Aange

voerd. Deventer, Apeldoorn, Amersloort, Venlo, Middelburg. Uit Z.-fcuropa

Omgekeerd b loem ige klaver. T. resnptnatum L. Hlopnihoofdies veel kleiner dan bu de vorige. Bloemen zittend, circa 0,C0! lang. Vruchtkelk viltig, liet vilt laat de 2 korte tanden aan de bovenlip met Zjei"«vfekt eindigt ook niet in oen kal.'n, naar boven gebogen snavel. Zaden bleek .gevlekt. Stengel liggend, niet wortelend. Blaadjes ovaal. HroftUm do°r een zeer kort omwindsel omgeven. Bloemkroon rose. 0,0o-0,lo. ©. April Juni. Aangevoerd. Apeldoorn. V i 11 ige k 1 a ve r. T. tomentosum L.

9 Kelk met een verheven lijn of haarkrans, na den bloeitijd veelal gesloten. Peul in den kelk ingesloten . 10

Kelk zonder verheven ïyn of haarkrans, open (lig. 1015). Bloomboofdjes mot 2-5

dig. Kelk lU-nervig, 2-nppig. reui mgcoiuiou, Fig. snaveld, meest 1-zadig '

Vruchtdragende hoofdjes onbehaard, ovaal, eindelings. Kelk met vele nerven, niet

Sluiten