Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladen donkergroen, wigvormig in den steel versmald, meest iets bochtig-getand tot gaafrandig. Bloemkroon meest klein, wit. Bes zwart, glanzend. 0,07-0,30. © Juni—Herfst. Op bouwland en ruige plaatsen, laDgs wegen en in moestuinen. Algemeen. ^Vergiftig!

Dolbes. Hondsbes. Dolltbeien. Walschot.

Zwarte nachtschade. S. nigrum L

stengel en takken stompkantig, byna viltig en vooral naar boven, evenals de bloemstelen en kelken, door talrijke, afstaande, gelede klierharen dichtbehaard. Bloemkroon 2-4-maal zoolang als de kelk, wil. Bladen b}jna viltig, eirond, met versmalden of afgeronden voet. Bes meest geel. o,07-0,45. O Juni—Herfst. Amsterdam. Vergiftig!

Donsnachtschade. S. vlllósom Lmk.

Deze soort onderscheidt zich vooral van de vorige, doordat de b aden, die by S. nigrum meer vleezig zijn en btf het drogen byna zwart worden, hier lichter en dunvliezig z\jn (bij hot drogen geelgroen worden). Ook heefr S. nigrum meestal geen of een geringen musku.-achtigen geur, terwjjl die bi) deze zeer onaangenaam en karakteristiek is.

By Bennekoni. Rotterdam, Tilburg, Middelburg, Amsterdam, Wester voort. Groen hoven bii Leiden. Hintham. Waalre. Zoe-

terwoudo, Oosterend (Texel), Maastricht en VJaardingen is gevonden.

Stekelnachtschade.

S. rost ra turn I)un.

Deze eenjarige plant bezit een beneden vaak houtigen stengel, die dicht gestokeld is. De bladen zijn dubbel of enkel-vinspletig. De bloemen ztfn geel (0,02 in middellijn) met teruggebogen meeldraden en styl en de vrucht is een bes, ingesloten in don sterk gedoornden kelk. 0,'i0-0,60. Augs., Septr. Oorspronkelijk uit Amerika.

1'ig. 1165. Nicandra physaloide Fig. 1154. Physalis Alkekengi.

a blcem, in doorsnede. « kelk: l> opengelegde bloemkroon met*

de meeldraden: c stamper: <1 vruchtomhulsel (kelk); e bes: f bes in doorsnede

& Capsicum L.

1 Bladen elliptisch of eirond, toegespitst. Bloemen klein. Helmknoppen kleiner dan de helmdraden. Bes weinig sappig, meest langwerpig, scharlakenrood, oranje, geel, ook bont, door den ver^rooten kelk omgeven. Bloomen wit. 0,80-0,»50. ^ JuniHoptr. Uit Mexico. Vergiftig! Gekweekt om do vrucht en als sierplant.

Spaan sehe peper. -J- annuam L.

Sluiten