Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

('tig. 1470), do onderste vinspletig. Pluim smal, vaak trosvormig. Vruchten zwart, halt' zoo lans als hun snavel, aan den top kort borstelig. 0,22-0,60. O en OO» Juli, Augs. Aan zeedijken. Zeeland, Maastricht . . Wilgsla. L. saligna L. 8 Bloeiwjjze pluimvormig. Bladen aan den voet pjjlvormigstengelomvattend,

op ao miciaemert van onderen meest steseng. vrucnten even lang ais

de snavel 4

Bloeiwjjze scherm-pluimvormig. Bladen meest horizontaal afstaand, met hart-pyivormigen voet stengelom vattend, meest omgekeerd-eirond, getand, zeldzamer bjjna vinspletig, op de middelnerf van onderen zeldzamer stekelig. Vruchten grijs- of witachtig, even lang alsof korter dan de snavel. 0,30-0,9). Q. Juli, Augs. Overal gekweekt, soms ver-

wnaera öia. -j* l. sativa Ij.

± Bladen horizontaal-afstaand . meest onbedeeld, omgekeerd-eirond langwerpig,

sieKeipuntig getana, op ae miaaeineri van onueren sieKeng, zeiazamer bochtig vinspletig. Vruchten zwart, breed gerand, met kalen top. Onaangenaam riekend. 0,50-1,50. 0Q. Juli, Augs. Aangevoerd. Middelburg, venlo.

Giftsla. L. virósa L.

Bladen bijna vertikaal staand (een zijrand naar bovon, de andere naar beneden gericht). piilvormier-stenKelomvattend. de on-

dorste meest bochtig-vinspletig, de bovenste

laucetvonuiK mg. i4<ii. vruciiLen grusacuug, smal gerand, aan den top kort-borstelig. o,H0-l,20. OO en O* Juli—Herfst. Aan wegen en ruigten, op droge, zonnige plaatseu. Maastricht, Arnhem, Werkendam. Haarlem, den Haag, Fjjenoord enopeenige plaatsen in Z.-Limburg. . . Wilde latuw.

Wilde sla. L. Seariola L.

77. Mulgédium Cass.

1 Wortelstok kruipend. Stengel rechtopstaaud, boven styf benaard. Wortel- en onderste stengelbladen liervormig-vindeelig met meest 1 paar driehoekige zyslippen en een zeer groote hartvormig-eironde eindstip. Bloemhoofdjes blauw, in een ij'© tuil, op die van Cichorium Intybus gelijkend. O,tfu-I,80. U. Juli, Augs. Uit Kaukasië en Armenië, sierplant en bjj Bloemendaal verwilderd gevonden.

Al pons la. -j- M. macrophv Hum D. ('.

78. Sónchus Trn.

Melkdistel.

\11.1.

macrophv Hum li. I . ■

Kruiden uiet melksap, reehtopstaanden, 1'ig. U71. Lactuca Scariola. meest vertakten stengel, van onde- '< Moem; ft omwindsel en vruchtbodem ren blauwachtig groene bladen en nlet cen'8° vruchtjes; r vrucht, gele bloeuihoofdjes I

1 Omwindsel meest kaal, vaak met witte vlokken, zelden met eenige klieieD. Stengel meest vertakt (fig. 1472j. Takken scherm-

pluimvormig. Planten eenjarig 2

Omwindsel dicbt-klierachtig-bebaard, zelden kaal. Stengel meest niet vertakt, aan den top met 1 hoofdje of scherm-pluimvormig. Planten overblijvend 3

Sluiten