Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gansche partij in geheel Holland en nog mede daarbuiten tot rugsteun te dienen.

VERKLARING der B

ci'ieow fc i et li!et den Prnf. vlieger op.

De Hand. d c "t Land verderft. ( de H jotfele troetelpop )

Is yvng ii dc lyn ter hofpoorte uittefteken

De S.hu p'eef. nu'■ Stadhu a • cerlang't Schavot-Geriad,

O' l.an-t 7"f'r. 'wee bekende Gutchelpapen,

Twee B'tiert van hei Hof. Windhandelaeri va • Stiet,

Sevortlren '■ ir'ooie « er», ik mei ^yn leute en wapen.

Onci de achrbre Vryhcld, die op't Stateiboiwerk praeli,

Cefierd mei wapeni van Provlnt en en Steden ,

Door Mier beftuur en moei haer hortt no• ademhaalt,

}l.cidi, mei raer wakkre hand, hei winJgevaert' benedon.

Rampzalig waert (te. « Belg1 indien hei opwaerdi vloo.'.

Dier'i juk derflavernye, aen ïynen ilaert gebonden,

U weder aen len glant der vryhcidfonne onttoog.

En nieuwe Ariem-n drukte m pa»geh.-elde wonden.

De Leeuw van Holland waekt bv de ai.ht.-re Vryheidmaegd,

Met opjefp.Td'i muil «n vree»fe'vke bilkien,

Er. Jaer zyn klaeuw . hy'rZwjeM. derBonde'pylendraegt.

Doei t-j '■ gcbliodJoekt R>i, dwor tyo gebrul, «crfctuikkea.

/ENSTAENDE PRENT.

•t Geweer der Burgren rtuij den omgekoften hoop.

Eik gordi hei Krygscwaerd aen, om ielfvo>r'tregtte waken: De lieve VryheU , llechu voor «weet en bloed te koop , Doei. Joor haer' hoed en fpeer. den Burger fterlter blaken. GeregtighetJ daeli, op een koet» vin wolken, neêr, On'i ha" der Vaderen vin 'i Vaderland ie ontgloei.en Zy klaegi . myn Neêrland I» myn Nederland mei meer' „ Het tucniln fiavernye, en kwvnt i>i't Dwingland» boaijen. . De dolle Muiter» . t veelhoofdu Monsterdier.

. \l egt woeit van ftadtot ftad en holilangs markt cn ftraten! . 6 Maetftad1 tu'g vojrmy: wat reei uw luiaMr «er . Nu i»i ge ae > "i fnoode graeuw ten wreeden prooy geiaton; „ Maer neen. Ik kweek en heb nog Mannen In myn* Rae),

Die'i Ondier, hoe het gnmme, tn klutlteri durven knellen"» Zy iwvgi hier geen bcliili elk «a«rdig Lu van Siaei,

Straka zien wy t Vryheidjagt door Schie en M»e«ftro»m ficllen , •■Vertoont «icn in 'i »erfchiet de brave Burge- juicht Nu ia Regtvaerdijh* d In'I eind' weêr aejepralcn. Dr llooflcxe vaifchhei' . I: hei regi verdraelt en buigt. Mei «u' 'a LanJi Ratrer. u de i diepen afgrond daiua.

Aan den anderen kant is onzen 18-eeuwschen waarnemer weer een bijzonder feit opgevallen, waaraan de

Sluiten