Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAAT MOSSEL.

De droevige en vermaarde historie van Kaat Mossel is reeds meermalen geschreven, o. a. in den laatsten tijd nog door den Heer G. van Rijn in een der Rott. jaarboekjes en door Dr. H. T. Colenbrander, die in een lijvig boek van drie deelen den Patriottentijd beter heeft geschilderd dan eenig schrijver vóór hem. Eerstgenoemde heeft echter geen gebruik gemaakt van de mededeelingen en beschouwingen van onzen merkwaardigen onbekende en laatstgenoemde heeft uit den aard der zaak maar enkele dingen uit ons handschrift kunnen invlechten. Daarom scheen het ons de moeite waard, over Kaat Mossel hier nog een en ander te vermelden. — Immers, al moge onze schrijver ook deze geschiedenis weer van zijn deftig standpunt wat uit de hoogte beschouwen en zijne minachting voor de „Patriotterij" ook hier weer goed laten bemerken, hij heeft in elk geval alles met aandacht gevolgd en de betrokken stukken met belangstelling gelezen. Mocht iemand nu vragen, of deze historie uit de oude doos, dit „volksrelletje" het wel

55

Sluiten