Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was het wonder, dat Pieter Paulus op 23 April mee aanzat in den Doelen en meer hoofdpersoon was dan de opgewonden Gevers met zijne veelvuldige redevoeringen? Het is ook wel geheel zeker, dat Paulus met den grooten man van den avond, met Vérac zelf, nadien op zeer vriendschappelijken voet stond. Samen hebben ze, in vereeniging met de Driemannen, den beruchten staatsgreep op touw gezet, waardoor in 1787 eindelijk Amsterdam en Rotterdam ook in het democratische vaarwater gestooten werden. Vérac en Pieter Paulus waren het, die een zekeren de la Coste naar Amsterdam zonden, om daar het teeken te geven, dat de societeiten, de schutterij en het vrijcorps konden opstaan en de regeering veranderen.

Dit gebeurde aldaar op den 21sten April, en den 23sten. juist den verjaardag van het groote Doelenfeest, volgde Rotterdam met zijne Remotie, waaraan onze schrijver alweer een bijzonder hoofdstuk gewijd heeft.

Het dient ter eere van Pieter Paulus en de zijnen gezegd, dat ze het eerst met zachtheid geprobeerd hadden: de democratische Patriotten hadden, al snuffelend in de oude papieren, om de „aloude vrijheden des volks" te vinden, o. a. ontdekt, dat de Rotterdamsche vroedschap oorspronkelijk 40 leden had geteld, en ze beweerden daarom, dat men nu tot dat eerwaardig getal terug moest keeren. Indien dan de Hollandsche staten die aanvulling met 16 nieuwe leden zouden verrichten, mocht men rekenen, dat de vroedschap

Sluiten