is toegevoegd aan je favorieten.

"Uit den patriottentijd"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Stadhouder, maar een Prinsgezinde van gematigdliberale gevoelens, zoodat hij gehoopt had, in den smaak te vallen van de meerderheid der Rotterdamsche vroedschap en dus kans te hebben op de vacante betrekking van tweeden pensionaris van Rotterdam. Zijn oom J. F. van Hogendorp zou daarbij zijn voorspraak geweest zijn, benevens de heer Collot d'Escury. Maar nu, bij de Remotie van 1787, was opeens die verwachting in rook vervlogen: er werd zelfs geen tweede pensionaris benoemd.

Van dit oogenblik af was Gijsbert Karei feller tegenstander van de democratische Patriotten dan ooit tevoren, en hij stelde al zijn ijver en zijne bekwaamheden in dienst van de Prinselijke familie; hij is het o. a. geweest, die met den Engelschen gezant Harris de „oprechte vaderlandsche societeitcn" heeft opgericht, om de Oranje-partij in Holland eindelijk wat te gaan organiseeren. Te Rotterdam verrees zoo'n club in den zomer van 1787, maar ze kon het niet wagen, om te vergaderen in de stad zelf, zoodat ze in een herberg in de Nadorstlaan bijeenkwam, gelegen in de heerlijkheid Cool, die toenmaals onder afzonderlijk bestuur stond, al was ze een van de onderhoorigheden van Rotterdam. Natuurlijk werden de leden dadelijk vereerd met den naam „Nadorsten", welke titel een tegenhanger mocht heeten van dien der „Bonte Honden", in de Molensteeg.

Na de „Remotie" te Amsterdam en Rotterdam begaf zich Holland met volle kracht in den koers der drie pensionarissen, den koers der zoogenaamde volksre-