Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER GEDAG TENIS,

VAN IIET OPRISTEN DER OPRECHTE

'A DE R L A NDSCHE SOCIETIET» TE ROTTER DA M.

Ztly fivi ii.v xctrt cfe.ttr* w* •!:« -» fin»

't Gtïïym ■«&, 5e. r7<«» vrymeteïf epfeltrtn /

uil «ra rn/0</« 3< SjCicfjem fan 'e Qtftul»

tytffavtrd IIl ten Ml/, Vrt allen iant WMH,

C^cer f.ntt van '« %AlltJiui , met tettvre tMn< /treftn ^ 0/'«ir «»« «i| £'/traplu* yfletftld neer

ü*« *»3, le/tltidfileed, tn ttmïratle aam 'r fit li* ff~t* nn<%r fflaar/ilappy tn c/tmd, te lleetn <*, Cranja aU ilttvtn , m '< levtn/tuf feeUevem ,

nCt*$, tal t Ctmteneltei mi* tynem^u/ ierLrtm,

£*, ele Itt mijtte ryt, dtor fmtt/^all nut veyaam, *Alty}en 't middenpmmt%er teven OA te/rent feean, IjefneaPi aan tU réi die, Sê dïïtener, dit teer ^etei, Ster C/uate tn Oltaie ft ff Itvtiltfd pief tt tuten,

0 'oer 't wiCt ftdiert dee telde, verteelt tif tn tin lotf, Ü~tt ttltn «l ty'tr/rnOt. Zy Xeft let larf em /, y (m fmttlt Cmtnuel net tranen cm "»• trmnytn ;

f, TCii rter » (/uitmuit dt l/ime v .Jen vanftn"

&e tyryletd, tvteutt tuil van 't Live l'aitrl.mef f 0l'vüt, #«iï. r *i'rylttd.-nacm , mul mtntler tutiftraui / Wam ctrtttl, rit!» t'vttrt, run tal, wor laar lehny emdeettem, jtle vierden d.e •trtneut, met viutt tn ^rftn vtfltn,

Bt A.y,i ■ f-L Wmé, .. '» ft'lde m*é mm V»,,

Vtrvul mem nuf letUtlt, dan ttftn t^.-rj i.rvy i Mn, de djl ïraal van .ft ren laat te jiele Ctn ZCcrtulte tal rat let leett den lp verlrtlen,

dy fcft ey n Intdt reedt cp. 'e •Cande Urn te ,Vie mem tiet, S^let d.rSreilti lerlle/lutt, ft/.taduwd em 't vtrfelttt, Zyn , let tie muitttrft rel tfun dullftn land maf la lm, Ziet rultfuctr van dt SVtrl, et 't /»ƒ leftitr dar (/iatem. Jm 't ander» rtrtrel, daat t volt vetfaderd ie,

O if/fM* ttf aam d.-n wand Print Vlelltui leeltleme;

Cem .Ztr ...lat iem Ver.t, tl. 't VCee/d dar 6al. ftttrtn , 2.t met dem udel.nf let rrye £and nfttren ,■

't I m eert du CHayU SYeeit eal lat Ittt ItAann,

t Ol'ell/trmdt ; diertt itd, em fltft *am Onderdaan

Pillis IloFITCPC.

Sluiten