Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besloten, dit feest te vieren op Zaterdag 24 Januari, maar op „requisitie" van den Franschman werd het uitgesteld tot Maandag den 2Ósten, omdat generaal Pichegru en de Representanten der Parijsche conventie dan zouden zijn aangekomen. Toen 't zoover was, zijn die heeren intusschen niet eens bij 't feest tegenwoordig geweest. Op den 26sten is een deftige, kleurige optocht uitgegaan van den Doelen, waar de vrijheidsboom gemaakt en opgesierd was, een optocht, heel wat schitterender dan die van Hartog en de zijnen, den Woensdag tevoren. Voorop een deel der Fransche troepen, benevens een detachement der Hollandsche bezetting, die reeds vóór de omwending in de stad gelegen had, dan volgden de stadsregeerders, de nieuwe kiezers uit de burgerij, en generaal Bonnaud met zijn officieren; daarna kwam de vrijheidsboom zelf, gedragen door vele burgers en vergezeld door een talrijke rij jonge burgeressen, in 't wit, met nationale linten versierd. De stoet werd gesloten door schutters en Fransche militairen. Tegen vier uur in den middag kwam men op de Groote Markt (waar vooraf de doorvaart onder de straatsteenen goed onderzocht was, met het oog op een mogelijk buskruitverraad) en zette den boom met den vrijheidshoed recht overeind dichtbij den koperen Erasmus. Toen luidden weer alle klokken van den nabijzijnden Sint-Laurenstoren, de krijgsmuziek speelde schetterende fanfares, de kanonnen bulderden van de bolwerken, het gejuich barstte los van alle zijden en de bekoorlijke burgeressen van Rotterdam dansten de

Sluiten