Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, over de livreien enz. De „Volksvrienden", zeker van meening, dat men, behalve de aristocratische zinnebeelden en gewoonten, ook de aristocraten zelf diende te treffen, zetten nu eene beweging op touw tegen den eerstvolgenden Zondag, 8 Juni. „Op den morgen van dien dag lieten ze rondklinken op een koperen bekken," zegt ons handschrift, „dat alle welmeenende burgers op de Beurs verzocht werden, beneden op de Groote Koopmansbeurs. Velen kwamen, zoowel Volksvrienden als anderen. En ze zonden een deputatie naar 't stadhuis met den eisch, Reinier Frederik Van Staveren, vroedschap en gewezen hoofdofficier, in den Doelen gevangen te zetten. De Municipaliteit '), ofschoon uit Slijmerigen bestaande, dorst niet te weigeren, 's Avonds werd Van Staveren in zijn eigen koets, begeleid door eenige Fransche ruiters en eenige leden van de burgerwacht, naar den Doelen in gijzeling gebracht. Daar heeft hij eenigen tijd gezeten, doch is spoedig weer ontslagen." Een merkwaardig verhaal, zoowel op zichzelf beschouwd als bij vergelijking met de ambtelijke verslagen van Wethouders en Raden omtrent de bedoelde volksbetooging. Van Staveren, vroedschap en gewezen hoofdofficier. Dat teekent weer onzen conservatieven vriend. Als vroedschapslid was Van Staveren volgens de oude voorrechten voor zijn leven gekozen; daarom bleef hij „vroedschapslid" ook na de

') Zoo werd reeds toen dikwijls, naar Fransche mode, het stadsbestuur genoemd.

Sluiten